tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Verb; Slang for a failed sexual advance.

(Cuh-ree-knee)
I tried to make a move, but instead I just carini'd.

I carini every time I go on a date.
viết bởi Tru7hiness 13 Tháng chín, 2010