Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là seagulling:

carl's a chicken chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?