tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
The white patch beneath a wrist watch after prolonged exposure to the sun
Hey guys, check out my casio-patch
viết bởi benj420 28 Tháng tư, 2011