tìm từ bất kỳ, như là pretty face challenge:

caslopis chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?