tìm từ bất kỳ, như là hipster:

cause a scene chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?