tìm từ bất kỳ, như là cunt:

center body mass chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?