tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a hunndred foot penis.
Bill:Yo how big is joes penis?
Bobo:A centimeter!
Bill:Whoa thats microscopic!
Bill:What about Garys and lucas?
Bobo:Only a centifeeter!
viết bởi Gary S. and Lucas M. 14 Tháng mười hai, 2007

Words related to centifeeter

centimeter cock dick jizz long penis thick wide