tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
An extraordinarily small male sex organ.
Damn, Goza's dick is so tiny, I believe it qualifies as a centipeter.
viết bởi meterpeter 20 Tháng năm, 2012