Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:

ceo of all necks chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?