tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
1. A male chach.
2. An exceedingly chachy person.
"All that chachdick ever talks about is Jager bombs and Nickelback."
viết bởi Reusch 14 Tháng tư, 2008

Words related to chachdick

chach chachbag chacherelli chachy douchechach