tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
It's whatcha do. The most balla shit you can do.
Q: Are you chaddin yet?
A: I'm chaddin all the time.
viết bởi ch4drock 03 Tháng mười hai, 2006