tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A phrase use to describe the act of being towed and/or receiving parking tickets.
Cody: "Hey Bob want to get some food?"
Bob: "Nah i was chae woo kimed"
viết bởi Long John Silvers 29 Tháng chín, 2013