tìm từ bất kỳ, như là sex:

chain hijacking chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?