tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

chain rimming chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?