tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
synonym for feces, a.k.a. poo
Grandpa went chair chair on the lawn. Again!
viết bởi Croquet Martini 03 Tháng năm, 2005