tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a wallrus with two giant dicks that each have mouths and three inch long, razor sharp teeth.
that challa tried to kill me last friday night!
viết bởi ricky cranford 28 Tháng tư, 2008