tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Slang for snowboarding/skiing
Biff - Whats the game plan Stan?

Wally - Lets charley some chowda on blue sky, and hit that craw-bake for like 1.

Biff - Aight coo!
viết bởi chrisking5150 05 Tháng một, 2011