tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Only legendary guitarists that have long hairmay have this name.
Matthew Chastney is the man at guitar.
viết bởi rump roast 12 Tháng tám, 2004