tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
chat shit, bita bully
my man ston be chatapoo
viết bởi joker 19 Tháng một, 2004