tìm từ bất kỳ, như là sex:

chav sex chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?