tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:

cheap gear chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?