tìm từ bất kỳ, như là bae:

cheaper by the dozen chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?