tìm từ bất kỳ, như là swag:

cheaper by the dozen 2 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?