tìm từ bất kỳ, như là fleek:

cheated on by hot asian bitch chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?