tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

check yo self fool chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?