tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

cher effect chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?