tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
chatting up someone, flirting with someone.

"you were cherpsing that girl up"
viết bởi narcissisticlyxinsane 17 Tháng mười, 2005