tìm từ bất kỳ, như là guncle:

chest acne chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?