tìm từ bất kỳ, như là queefing:

cheved chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?