tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A word used to describe an itchy or irritable feeling...
Pertaining to scratching an itch or rash...
Aww man, my leg is chibidoh...

*While scratching* Chibidoh Chibidoh Chibidoh!!!!!
viết bởi KeLLy* 10 Tháng tám, 2004