tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The language of 'Urban' Chinese. A blend of chinese and ebonics. A variation of nigganese.
Bro: Yo man I can't undastan that China man.
Other Bro: He speakin chibonics.
viết bởi chi_bonics 07 Tháng tư, 2007