tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:

child car sleeping chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?