tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Calm down tough guy.
"YO I'M GOING TO KICK YOUR ASS!"

"Chill guns!"
viết bởi Rear end of a jr! 11 Tháng năm, 2008

Words related to chill guns

calm down chill easy shutup sit down