tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
When someone eats too many chillies and it burns their EXIT hole.
that was one badass mexican night cause i got chilli bum.
viết bởi Rozza and Brodles 17 Tháng năm, 2004