tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
really skaggy dirty people
or a male pedophile
oh my god youre such a chiminati
viết bởi Gloria C 10 Tháng tám, 2005