tìm từ bất kỳ, như là 12:

chimpion chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?