tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An asian woman's dirty vagina
Billy: My God! That girl's snatch smells like a chinese fish market!
Jeff: It's cuase shes asian isnt it?
Billy: No...
Jeff: You racist...
viết bởi ECET Student 09 Tháng tư, 2007

Words related to chinese fish market

asian chinese dirty vagina fish market snatch vag