Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
One who loves asian girls.
The Punisher, Of CEF, Is a chink lover.
viết bởi CEF Member 27 Tháng mười, 2007
25 21
 
2.
One who loves asian girls.
The Punisher, Of CEF, Is a chink lover.
viết bởi CEF Member 27 Tháng mười, 2007
8 8
 
3.
One who loves asian girls.
The Punisher, Of CEF, Is a chink lover.
viết bởi CEF Member 27 Tháng mười, 2007
16 17
 
4.
Someone who loves asian girls.
The Punisher of CEF is a chink lover.
viết bởi CEF Member 26 Tháng mười, 2007
5 6
 
5.
One who loves asian girls.
The Punisher, Of CEF, Is a chink lover.
viết bởi CEF Member 27 Tháng mười, 2007
10 12
 
6.
One who loves asian girls.
The Punisher, Of CEF, Is a chink lover.
viết bởi CEF Member 27 Tháng mười, 2007
5 7
 
7.
Someone who loves asian girls.
The Punisher of CEF is a chink lover.
viết bởi CEF Member 26 Tháng mười, 2007
3 5