tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The flap of blubber forming a double chin (or multiple chin).
His chinsulation cascaded over his shirt collar.


viết bởi Jonny Plankton 10 Tháng hai, 2009

Words related to chinsulation

chin chin-thrilla double chin insulation multi-chin