tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
(n) A man who talks a lot.
That guy wouldn't shut up about how his viking character died in Dungeons and Dragons. What a chinwagger!
viết bởi etsyfoo 29 Tháng tư, 2010