tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Polish slang word for a vagina
"Yesterday my girlfriend shaved her chipcha"
viết bởi Riff Raff 1980 08 Tháng tám, 2009

Words related to chipcha

muff pussy snatch twat vagina