tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Refers to something or someone a being all good, cool etc
You're chippa!

That 'experience' was chippa!
viết bởi ShellyB 14 Tháng năm, 2006