tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:

choke artist over the last three season chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?