tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
fierceness; the act of being fierce; the 2010 pintos
Damn that girl is so chonkalicious!
viết bởi coachj 20 Tháng một, 2010