tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
cute person; also "chonnner dog"
"you're such a chonney dog!"
viết bởi Lindsey Smith 21 Tháng tư, 2006