tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
it simply means "hott"
Brandon: Hey man, that girl's chowduh!
Tyler: Dayyumnn.
viết bởi w0witsjamie 01 Tháng một, 2007

Words related to chowduh

chowdah chowder fly hott sexy