tìm từ bất kỳ, như là smh:

christmas and easter chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?