tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A chrome emblem depicting a reclined female form with an ample bust.
Smokey had shining chrome bitches gracing every mudflap on his eighteen wheeler.
viết bởi Dr. U W 13 Tháng mười hai, 2010