tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
(chro)nic (m)asturbation (s)yndrome, the act of uncontrolable masturbation due to lack of sex.
Shit, I haven't seen my bitch in a while, I got the chroms!
viết bởi Mike 28 Tháng một, 2004