tìm từ bất kỳ, như là yeet:

chu know what i mean chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?